Värdegrund

Värdegrund för Västerås Trädgårdssällskap.

• Västerås Trädgårdssällskap är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden,
som främjar fritidsodlingen och trädgårdsintresset för alla åldrar.

• Vi är en mötesplats för praktisk verksamhet och framåtsyftande idéer. Vi vill också
verka för ett hänsynsfullt odlande i samklang med naturen. Vi arbetar för att
förbättra människors livskvalitet genom gröna upplevelser och trivsam gemenskap i
föreningen.

• Vi framhåller trädgårdens betydelse och värde för rekreation, boende, rehabilitering
och fritidsaktiviteter och samarbetar därför gärna med andra organisationer och
myndigheter, exempelvis genom att lämna synpunkter på remisser angående grön
verksamhet.

Jämställdhetspolicy
Föreningen är öppen för alla med intresse för trädgård, oavsett kön, etnicitet, nationalitet
eller religion. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Det ska finnas samma
möjligheter för alla att delta i aktiviteter, samt att vara delaktiga och ha inflytande. Våra
aktiviteter och evenemang ska så långt möjligt tillgodose alla medlemmars olika intressen
inom trädgård och fritids-/trädgårdsodling. Vi har inrättat olika arbetsgrupper där
medlemmar, förutom att delta i aktiviteter kan engagera sig i idé- och planeringsarbete.

Tillgänglighetspolicy
Vår verksamhet ska vara tillgänglig för samtliga medlemmar. Alla ska kunna delta på möten och aktiviteter i vår regi oavsett funktionsvariation. Det innebär att medlemmar som är rörelsehindrade och eventuellt använder rullstol skall, så långt det är möjligt, kunna delta i anordnade aktiviteter. Vid föreläsningar och andra former av informationsmöten bör det finnas tillgång till hörselslinga för personer med nedsatt hörsel.

Hållbarhetspolicy
Vi ska verka för en god miljö, och i möjligaste mån bidra till en hållbar utveckling. Det
innebär t ex att vid föreningens sammankomster och resor välja det ur miljö- och
klimatsynpunkt bästa transportmedlet inkluderande samåkning. Ambitionen är att göra
medvetna val. Vid inköp av material och produkter skall de med minsta möjliga påverkan på miljön väljas i första hand. Policy för att motverka mobbning och särbehandling
Alla medlemmar ska känna sig väl bemötta och respekterade, i en god atmosfär. Vår strävan är att skapa ett inkluderande och öppet klimat. Föreningen accepterar inte kränkande särbehandling i någon form. Med kränkande särbehandling menas trakasserier, psykiskt våld, social utstötning eller handlingar som medför psykisk eller fysisk ohälsa.

Drogpolicy
Västerås Trädgårdssällskaps verksamhet är inte förenlig med bruk av alkohol eller droger.