Stadgar

S T A D G A R
för
VÄSTERÅS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Dessa stadgar har fastställts genom beslut på föreningens årsmöte 2019-02-24 och årsmöte 2020-02-20.

§ 1 ÄNDAMÅL
Västerås Trädgårdssällskap ingående i Riksförbundet Svensk Trädgård, är en ideell organisation — religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och därmed också boendemiljön genom utrednings-, rådgivnings- och informationsverksamhet, samt att utgöra en länk mellan föreningens trädgårdsodlare och riksförbundet. Den har sitt säte i Västerås.

§ 2 VERKSAMHET
Föreningen skall i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap om trädgård samt stimulera trädgårdsintresset.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje enskild person. Familjemedlem boende på samma adress som medlem kan erhålla familjemedlemskap. Familjemedlem är fullvärdig medlem men erhåller inte förbundets tidning. Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

§ 4 ÅRSAVGIFT
Årsavgifter för medlem och familjemedlem beslutas av årsmötet. Medlem som trots påminnelse ej betalar årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen. Föreningen betalar hedersmedlemmens avgift till Riksförbundet.

§ 5 SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Medlem har följande skyldigheter:

 • att meddela namn- och adressändring
 • att följa gällande stadgar
 • att följa fattade beslut

 Medlem har följande rättigheter:

 • att delta i föreningens anordnade aktiviteter
 • att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Uteslutning
Medlem, som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens eller förbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal nivå kan överklagas till RST:s fullmäktige.

§ 6 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och 5-10 övriga ledamöter. Ordförande kan vara en person eller två personer med delat ordförandeskap.

Ordförande och övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år. Mandatperioderna bör fördelas så att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år. Vid delat ordförandeskap bör ny- eller omval ske med en person varje år.

Styrelsen konstituerar sig själv. Om styrelsen anser det befogat utser den inom sig ett arbetsutskott på tre personer i vilket ordföranden och vice ordföranden, alternativt vid delat ordförandeskap båda ordföranden, skall ingå.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§ 8 ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet skall sändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Röstning sker med acklamation. Beslut fattas med enkel majoritet. Om så begärs genomförs personval med sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör då lotten.

§ 9.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två protokolljusterare, tillika två rösträknare.
 3. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av antalet ordförande.
 10. Val av ordförande.
 11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.
 12. Val av övriga styrelseledamöter.
 13. Val av två revisorer varav en är sammankallande samt en ersättare.
 14. Val av valberedning med två ordinarie ledamöter varav en är sammankallande samt en ersättare.
 15. Beslut om ersättningar till styrelsens ledamöter och revisorer.
 16. Behandling av budget.
 17. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
 18. Behandling av inkomna motioner till årsmötet.
 19. Behandling av förslag från styrelsen som kräver beslut från årsmötet.
 20. Övriga frågor.

§ 10 MOTIONER
Medlemmar har rätt att inkomma med motioner till ordinarie årsmöte. För att kunna behandlas av årsmötet skall dessa ha inkommit till styrelsen före årsskiftet.

§ 11 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen eller revisorerna eller då minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse med uppgift om ärende som motiverar extramötet skall sändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Endast ärenden som motiverat mötet får behandlas.

§ 12 STYRELSEARBETE
Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som sittande mötesordförande ansluter sig till.

§ 13
Ordföranden åligger:

 • att tillse att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres
 • att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer
 • att hålla kontakt med Riksförbundets kansli.

§ 14

Styrelsen åligger:

 • att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut
 • att leda föreningens verksamhet
 • att utse firmatecknare
 • föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedd person.
 • att till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning för föregående år
 • att vid behov utarbeta förslag till budget
 • att omedelbart efter årsmöte lämna uppgift om ordförande, sekreterare och kassör till Riksförbundets kansli.

§ 15 REVISORER
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

§ 16 VALBEREDNING
Valberedningens uppdrag är att föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på årsmötet.

Valberedningen utses med två ordinarie ledamöter samt en ersättare för tiden mellan två ordinarie årsmöten. Till ledamot av valberedningen kan inte väljas person som är ledamot av föreningens styrelse.

§ 17 RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

§ 18 FONDMEDEL
Föreningen har från ”Västerås Trädgårdsföreningars Samorganisation” fått övertaga halva ”Västerås Trädplanteringssällskaps donationsfond” året 2006. Föreningen förbinder sig att förvalta kapitalet så att realvärdet bevaras i framtiden så långt det är möjligt. Avkastningen skall användas i fondens ursprungliga syfte: Att ”användas antingen till prisbelönande av välskötta mindre trädgårdar eller för inköp av fruktträd för utdelning till mindre trädgårdsodlare eller andra till uppmuntran av fruktodling”. Dessutom för premier till medlemmar i föreningen som gjort sig förtjänta därav, genom insatser som ledare i kurser och utflykter i studiesyfte, eller inom skolträdgårdsverksamhet mm.

Vidare förbinder sig föreningen att vid eventuell upplösning säkerställa, så långt möjligt, att fondmedlen fortsätter att förvaltas med ursprunglig inriktning.

§ 19 ÄNDRING AV STADGAR
Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. För detta fordras att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

§ 20 UPPLÖSNING
Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. För detta fordras att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar fritidsodlingen.